Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jolanda Wind – van Deursen h.o.d.n. Windspiratie
11/2019

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Jolanda Wind – Van Deursen h.o.d.n. Windspiratie, kvk nr.: 75942755, Btw-identificatienummer: NL002923394B98
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden, die in het kader van een projectondersteuning, interimwerkzaamheden, advies, of coaching dienen te worden verricht.
Opdracht: alle werkzaamheden die opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert in het kader van projectondersteuning, interimwerkzaamheden, coaching of advies.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen Windspiratie en opdrachtgever. Zij worden geacht deel uit te maken van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, indien dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
2.2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Windspiratie zal de werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt naar beste inzicht en vermogen verrichten. Hierbij geldt een inspanningsverplichting.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit verlangt, kan de coach/adviseur/interimmer/projectondersteuner -na expliciete toestemming van opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De kosten van derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.
3.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer tijdig en volledig wordt voorzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Iedere aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is beperkt tot het totaal van de, tot het moment van aansprakelijkstelling, in rekening gebrachte kosten en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Windspiratie wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico bedrag van de polis.
4.2. Bij inschakeling van derden zal Windspiratie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Windspiratie is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5: Kosten van de werkzaamheden en betaling

5.1. De door Windspiratie verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de overeengekomen projectprijs of op uurtarief.
5.2. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Het uurtarief wordt verhoogd met omzetbelasting, eventuele reiskosten en eventueel kosten van derden.
5.3. Als niets anders is afgesproken geldt een betalingstermijn van 14 dagen op facturen.
5.4. Als niet op tijd wordt betaald, dan is opdrachtgever in verzuim en moet naast het bedrag op de factuur een wettelijke handelsrente betaald worden. Daarnaast komen kosten die Windspiratie moet maken om de factuur betaald te krijgen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
5.6. Bij niet (tijdige) betaling van de facturen heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer, die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6: Geheimhouding en persoonsgegevens

6.1 Windspiratie en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die voor het uitvoeren van de overeenkomst is gekregen. Informatie is vertrouwelijk als dit is aangegeven door een van de partijen of als dit uit de informatie blijkt.
6.2 Wanneer Windspiratie als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG optreedt, is zij verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
6.3 Wanneer Windspiratie persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid overeenkomstig de AVG.
6.4 Windspiratie gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit houdt in dat de gegevens minimaal tien jaar worden bewaard.
6.5 Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@windspiratie.nl Windspiratie zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
6.6 Windspiratie treft maatregelen voor het beveiligingsniveau m.b.t. persoonsgegevens.

Artikel 7: Slotbepaling

7.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Windspiratie is het Nederlands recht van toepassing.